Menu

Category: Công bố thông tin

CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017

April 22, 2018

Công ty CP FECON kính gửi Quý cổ đông Báo cáo thường niên năm 2017. Chi tiết xin vui lòng xem TẠI ĐÂY The post CBTT: Báo cáo thường niên năm 2017 appeared first on FECON Việt Nam.

Công bố thông tin Tin tức Tin tức tài chính - đầu tư

CBTT: Thông báo mời họp và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018

April 12, 2018

Công ty Cổ phần FECON kính gửi Quý Cổ đông thông báo mời họp và tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018. Chi tiết xin vui lòng xem tại: AGM 2018 – INVITATION LETTER TB MỜI HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2018 AGM2018-POWER OF ATTORNEY DHDCD2018-MAU GIAY UY QUYEN DU HOP DỰ […]

Công bố thông tin Tin tức Tin tức tài chính - đầu tư